Aputilat pienvaraston vuokrausehdot

1. Varastotila

Varastotila vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se sopimuksen tekohetkellä on. Vuokralainen saa tilan haltuunsa allekirjoitettuaan vuokrasopimuksen ja maksettuaan ensimmäisen kuukauden vuokran ja mahdollisen vuokravakuuden.

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä tilaan mitään rakenteiden muutostöitä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja reikien tekeminen niihin on kiellettyä. Mahdollisten varastohyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Varastotilan oveen tai muihin osiin ei saa tehdä mitään merkintöjä, eikä liimata tai kiinnittää millään tavoin mitään tunnuksia.

Tavaroiden säilytys Aputilat pienvaraston tiloissa muualla, kuin vuokralaisen vuokraamassa varastotilassa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.

Vuokranantajan edustajalla (kuten esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastotilaan kiinteistön huollon kannalta välttämättömien toimenpiteiden vuoksi.

Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai sitä suurempi varastotila. Mahdollisessa vaihtotilanteessa vuokranantaja vastaa tavaroiden siirtämisestä uuteen tilaan vuokralaisen niin halutessa.

Varastotila on palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa, jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä.

2. Varastotilan käyttö

Aputilat pienvarastossa voi varastoida vain kuivaa kappaletavaraa, joiden lattiakuormitus ei ylitä 500 kg/m2. Nesteiden, eloperäisten aineiden, räjähtävien, helposti tai itsestään syttyvien aineiden, tai muiden tavaroiden, jotka voivat aiheuttaa varaa tai haittaa kiinteistölle, siellä oleville tavaroille, tai ihmisille, säilyttäminen on kielletty.

Vuokranantaja voi pyytää vuokralaista poistamaan, tai voi itse poistaa tai poistattaa vuokralaisen kustannuksella tavarat, joiden se katsoo olevan haitallisia.

Varastotilan käyttäminen muuhun vuokralaisen toimintaan, kuin sopimuksen mukaiseen tavaroiden säilytykseen, on kielletty. Aputilat pienvaraston yhteisten tilojen tai piha-alueen käyttäminen muuhun vuokralaisen toimintaan, kuin kulkuväylänä varastotiloihin, on kielletty.

Asiaton oleskelu varastotiloissa on kielletty. Varastotiloissa yöpyminen on kielletty.

Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti varaston piha-alueella on kielletty.

Vuokralainen vastaa omien roskiensa poisviemisestä ja hävittämisestä. Vuokranantajalla on oikeus periä mahdolliset siivouskulut ja jätemaksut vuokralaiselta.

3. Lämpö, valaistus ja vesi

Varastotilan lämmitys ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen.

Vuokralainen saa käyttää varaston wc-tilaa varastolla asioidessaan, kunhan huolehtii tilan siisteydestä. Muusta veden käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja voi halutessaan rajoittaa wc-tilan käyttöä, jos sen osalta havaitaan väärinkäytöksiä.

4. Vakuutukset ja lukitus

Vuokranantajalla on vakuuttanut ainoastaan varaston kiinteistön, eikä vastaa varastotiloissa säilytettävistä tavaroista, niiden vahingoittumisesta tai häviämisestä millään tavoin.

Vuokralainen on yksin vastuussa varastoimiensa tavaroiden riittävästä vakuuttamisesta ja mahdollisen koti- tai yritysvakuutuksen kattavuuden tarkastamisesta.  Vuokralainen vastaa myös kaikista varastotiloille, käytäville ja muille Aputilat pienvaraston yleisille tiloille, kiinteistölle tai piha-alueelle aiheuttamistaan vahingoista.

Vuokralainen vastaa itse varastotilansa oven riippulukon hankkimisesta ja oven lukitsemisesta. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varastotila ja periä vuokralaiselta tästä aiheutuneet kulut.

Vuokralainen vastaa ulko-oven lukitsemisesta varastosta poistuessaan.

5. Vuokrasopimus

Vuokrasopimus tehdään kuukauden mittaisille jaksoille, jotka voivat alkaa koska tahansa sopimuksen tekohetkeä seuraavien 30 vuorokauden kuluessa.

Vuokrasopimus syntyy sopimuksen allekirjoituksella, vuokralaisen maksaessa ensimmäisen kuukauden vuokran, tai viedessä tavarat on varastoonsa.  Verkossa tehty sopimus todetaan solmituksi ja vuokrausehdot luetuiksi, kun asiakas merkitsee hyväksyneensä verkkosivuilla olevat sopimusehdot.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli vuokralaisella tällöin on tai vuokralaiselle myöhemmin syntyy luottohäiriömerkintä, on vuokranantajalla oikeus periä normaalista poikkeava kolmen (3) kuukauden vuokravakuus.

Määräaikainen vuokrasopimus

Vuokrasopimus kestää sopimuksen mukaisen kuukausimäärän ja päättyy ilman erillistä irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralaisen tulee toteuttaa sopimuksen päättymiseen liittyvät velvoitteensa vuokrasopimuksen viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus

Vuokrasopimus on voimassa kuukauden kerrallaan molemminpuolisella yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse, tai aputilat.fi verkkosivuston kautta.

Vuokrasopimuksen päättyminen

Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varastotilan, poistamaan sen ovesta lukon sekä palauttamaan ulko-oven mahdollisen avaimen vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Vuokranmaksuvelvoite katsotaan päättyneeksi vasta kun vuokralainen on toteuttanut edellä mainitut velvoitteensa.

6. Vuokran maksu ja maksamatta jättäminen

Ensimmäisen kuukauden vuokra, kuukauden vuokraa vastaava vuokravakuus, sekä mahdollinen avainpantti maksetaan sopimuksen tekohetkellä.  Tämän jälkeen vuokra maksetaan kuukausittain eräpäivään mennessä ennen seuraavan vuokrakuukauden alkamista vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokralainen voi halutessaan maksaa useamman kuukauden vuokran kerrallaan.

Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää ilmoittamalla siitä vuokralaiselle vähintään 30 päivää ennen vuokranmaksupäivää. Vuokran määrää ei koroteta niiltä kuukausilta, jotka vuokralainen on maksanut jo ennakkoon.

Vuokravakuus palautetaan sopimuksen päättymisen jälkeen kahden viikon kuluessa, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi. Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokravakuudesta.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus periä kymmenen euron (10 €) huomautusmaksu kustakin huomautuksesta, sekä ylin kulloinkin lain sallima viivästyskorko erääntyneille vuokrille. Vuokrasaatavat voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi.

Mikäli saatavia ei ole kokonaisuudessaan maksettu huomautuksen jälkeen, vuokranantajalla on oikeus:

  • irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi
  • poistaa vuokralaisen kulkuoikeus ulko-oveen
  • lisätä maksamatonta vuokraa kunnes vuokralainen noutaa tavaransa tai ne on realisoitu
  • periä maksu oven aukaisusta tai kulkuoikeuden palautuksesta

Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota realisoida kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa. Vuokranantaja voi käyttää realisointituloksen kaikkien saataviensa maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin.

Vuokralainen on tietoinen siitä, että realisoitaessa hintataso useimmiten jää normaalia alhaisemmaksi. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta tällä perusteella.

Mahdollisen ylijäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle tämän kirjallisesta pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, tai vuokralainen menettää oikeutensa ylijäämään. Mahdollinen alijäävä osuus jää vuokralaisen velaksi, joka voidaan siirtää perintätoimiston perittäväksi vuokralaiselta.

7. Sopimuksen siirtäminen

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

Vuokranantajalla on oikeus siirtää ja pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle.

8. Maksuehdot

Maksupalvelutarjoaja
Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
https://www.paytrail.com/kuluttaja/tietoa-maksamisesta

Maksut pankkisiirrolla

Voit maksaa myös pankkisiirrolla, jonka laskun lähetämme sinulle joko sähköpostilla tai kirjeenä postitse.

9. Muu ehdot

Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle ajantasaiset yhteystietonsa mukaan lukien puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, ja niiden muutokset viipymättä. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitapauksessa vuokralainen vastaa itse siitä vahingosta, minkä vuokranantajalta tulevan tiedon saamatta jättäminen hänelle tai irtaimen omistajalle on mahdollisesti aiheuttanut.

Mikäli vuokralainen epäilee, että tilojen avain tai kulkuoikeuden koodi on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokralainen vastaa mahdollista muutoksista aiheutuvista kustannuksista.

Vuokranantaja ei ole vastuussa kiinteistön teknisen vian tai muun vastaavan seikan aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteiden mukaisesti.

Mikäli vuokralainen rikkoo sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä edellä on sanottu, sulkea kulkuoikeus ulko-oveen, purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat tavarat ja aineet vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.

Vuokralaisen tulee tutustua Ranike Oy:n asiakasrekisterin ja tallentavan kameravalvonnan rekisteriselosteisiin.

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.